กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  แจ้งเรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560  ซึ่งจะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อเรื่อง "ซึมเศร้า...เราคุยกันได้" (Depression: let's talk) ในระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้