กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ทุน HYI Joint Scholarship Program  เป็นทุนสำหรับอาจารย์ นักวิจัย หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้