กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรม 2 โครงการ : The 3rd ASEAN Foundation Model ASEAN Meeting และ ASEAN Data Science Explorer Competition  โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านทางออนไลน์  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้