กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ Student Exchange Program 2017 Fall Semester at Niigata University  ประเทศญี่ปุ่น  โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครมาที่ งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ  ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560  เพื่อจะได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมต่อไป