กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง Viet Nam National University ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วม The 2nd International Student Science Forum 2017  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2560  ณ  Viet Nam National University (VNU), Ho Chi Minh City, Viet Nam  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครมาที่ งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ  ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เพื่อจะได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมต่อไป