กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ทุน Visiting Scholars Program, Harvard-Yenching Institute รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครมาที่ งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ  ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป