วิทยาลัยนานาชาติ  แจ้งเรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนโครงการนำร่องการวิจัยร่วมข้ามประเทศรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2560  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้