วิทยาลัยนานาชาติ  แจ้งเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ YCU Summer Program in Service Science 2017 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2560  ณ Yokohama City University ประเทศญี่ปุ่น โดยสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่วิทยาลัยนานาชาติ  ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้