วิทยาลัยนานาชาติ  แจ้งเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ The 1st UUM-CMU-USM International Student Conference (1st UCUC) ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 13-19 สิงหาคม 2560 โดยสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่วิทยาลัยนานาชาติ  ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้