ด้วย กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง โครงการ Ecosperity Young Leaders Dialogue 2017 (Ecos YLD) in Singapore  ในระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2560 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครมาที่ งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ  ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560 เพื่อจะได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมต่อไป