กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง Chung-Aug University 2017 International Summer Program ณ ประเทศเกาหลี  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

ผู้สนใจ โปรดแจ้งมายังงานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป