งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ แจ้งเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ เสวนาวิชาการ หัวข้อ "United States Seperation of Power: Who Holds the Trump Card?"  ในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้