สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต แจ้งเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" ครั้งที่ 3  ในวันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้