กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Maratha Christian University International Summer School 2017  ณ ประเทศอินโดนีเซีย โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรงต่อไป รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้