รับสมัครนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ The 8th International Students Forum (ISF) ในหัวข้อ ‘The role of institution in the era of globalization’  ในระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2560  ณ Oita University, Japan รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครมาที่ งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ  ภายในวันที่ 5 เมษายน 2560 เพื่อจะได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมต่อไป