ศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ประชาสัมพันธ์การสัมมนานำเสนอผลงานวิจัย กลุ่มเรื่อง "ข้าว"  ในระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางออนไลน์ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้