กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL) ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Air Asia Fellow Program  เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสมาชิก ASAIHL ได้จัดการสอนหรือบรรยาย ณ มหาวิทยาลัยสมาชิก ASAIHL  ปิดรับสมัครภายใน วันที่ 20 เมษายน 2560  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้