งานบริหารงานวิจัยฯ คณะมนุษยศาสตร์ แจ้งเรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง แนวทางและขอทุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยฝ่ายชุมชนและสังคม ในวันที่ี่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม HB7801 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2560 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้