ศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง (วช.)  (ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2560) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้