รับสมัครนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีผลคะแนนสอบภาษาญี่ปุ่นในระดับ N3 ขึ้นไป เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Nagasaki University ประเทศญี่ปุ่น (รับสมัครภายในวันที่  17 มีนาคม 2560)
*นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 30 คน

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์