ด้วย กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา DUO/Wallonia-Brussels 2017  เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเบลเยี่ยมและสถาบันศึกษาในประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยอาจารย์ผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรง ถึงภายในวันที่ 15 เมษายน 2560  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้