ด้วย สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แจ้งเรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา: จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ" Sufficiency Economy and Development Administration : From Philosophy to Practice ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-17.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้