ผู้ที่สนใจกรอกแบบสมัครและแบบคัดกรองขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ทาง https://sis.cmu.ac.th/cmusis พิมพ์แบบสมัครและแบบคัดกรอง พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา จำนวน 1 ชุด ส่งที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ