กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kansai University, Japan  นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (Tuition Waived) แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆในการร่วมโครงการฯ ด้วยตนเอง รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครมาที่ งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ  ภายในวันที่ 3 เมษายน  2560 เพื่อจะได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมต่อไป