กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา SPACE 2016-2017 ณ Saga University, Japan รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครมาที่ งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ  ภายในวันที่ 7 มีนาคม  2560 สำหรับ Fall Semester และสำหรับ Spring Semester ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2560  เพื่อจะได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมต่อไป