กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Exchange Program for Fall (October) 2017 ณ Shizuoka University ประเทศญี่ปุ่น (ด้วยทุนส่วนตัว) โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (Tuition Waived) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครมาที่ งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2560 เพื่อจะได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมต่อไป