กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง National Sun Yat-sen University ประชาสัมพันธ์ NSYSU EXchange Program for 2017 Fall Semester ณ ประเทศไต้หวัน (โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการร่วมโครงการฯ ด้วยตนเอง) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครมาที่ งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ  ภายในวันที่ 3 เมษายน 2560 เพื่อจะได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมต่อไป