กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง Vienna University of Technology, Austria ขอประชาสัมพันธ์ทุน Bernd Rode Award 2017  เพื่อสนับสนุนการวิจัยในระดับหลังปริญญาเอก รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้