กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง Gangneung-Wonju National University (GWNU) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา  (Fall 2017) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครมาที่ งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เพื่อจะได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมต่อไป