ด้วย กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง โครงการ TFI LEARN AY 17/18 @ National University of Singapore  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครมาที่ งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2560 เพื่อจะได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมต่อไป