ด้วย กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง Summer School Program at Ochanomizu University 2017 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครมาที่ งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2560 เพื่อจะได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมต่อไป