ด้วย กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ Short-term Summer Session of Kansai University,Japan  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้
 
ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครมาที่ งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ  ภายในวันที่ 1 มีนาคม  2560 เพื่อจะได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมต่อไป