โครงการ East Asia and Pacific Summer Institutes (EAPSI)  ผู้สนใจสามารตอบแบบสอบถามความสนใจได้ถึงภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้