วิทยาลัยนานาชาติ แจ้งเรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ AIMS (เพิ่มเติม) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครมาที่ งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ  ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อจะได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมต่อไป