ศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้