โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Hirosaki University, Japan รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาแจ้งผู้สนใจทราบต่อไป  หากสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครมาที่ งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ  ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อจะได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมต่อไป