สถาบันคลังสมองของชาติ แจ้งเรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 3: การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0" (The Third Scholarship of Teaching and Learning: Transformation towards University 4.0) ในระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และห้องออคิดบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้