ศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ (สวทช.)รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้