กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง Chonnam National University International Summer Session 2017 Visiting Scholar Application  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิชาการต่างประเทศ จำนวน 5 ราย เข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 27กรกฏาคม 2560  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครมาที่ งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ  ภายในวันที่ 6 ธันวาคม  2559  เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป