ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร แจ้งเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 12 "อยุ่ดี กินดี มีสุข: มิติทางสังคมและวัฒนธรรมของสุขภาพ"  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้