ศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอเชิญสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2560  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้