ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครมาที่ งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ  ภายในวันที่ 22 ธันวาคม  2559  เพื่อจะได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมต่อไป