สนใจสามารถรับและยื่นใบสมัครที่  งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์