สนใจสามารถรับและยื่นใบสมัครที่
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์