โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประเด็นปัญหาสังคมชุมชนกับการจัดการทรัพยากรผ่านประสบการณ์ตรง และสร้างเวทีพัฒนาภาษาอังกฤษกับนักศึกษาต่างประเทศ ตลอดจนผสานการเรียนการสอนในกระบวนวิชาเข้ากับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของภาควิชาฯ และคณะฯ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดร่วมกันระหว่างชุมชน ชาวบ้าน อาจารย์ และนักศึกษาด้วย โดยนักศึกษาได้เรียนรู้ประเด็นสำคัญๆ ในเรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/การท่องเที่ยวที่จัดการโดยชุมชน ความรู้ท้องถิ่นกับชาติพันธุ์ปกากะญอ  วิถีชีวิตที่ยั่งยืนกับความทันสมัย และประเด็นวิสาหกิจชุมชน หลังจากนี้ มีกิจกรรมทางวิชาการต่อเนื่องแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษาทั้งสองภาควิชาฯ (ไทยและนานาชาติ) คือ การนำเสนอผลงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องร่วมกัน โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 40 คนร่วมทำกิจกรรมภาคสนาม  ณ บ้านแม่กลางหลวง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่วันที่ 15-16 ตุลาคม พ.ศ. 2559