Universitas Airlangga ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ AMERTA 6 Program Spring Semester 2017  โครงการ Academic Mobility Exchange for Undergraduate @ Airlangga (AMERTA) Spring Semester 2017 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 21 กรกฎาคม 2560  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้