รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครมาที่ งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ  ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2559  เพื่อจะได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมต่อไป