ในหัวข้อ "Sustainable Development through Community Engagement"  ระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2559 ผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรงภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้