วิทยาลัยนานาชาติ แจ้งเรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน AUN-ACTS และโครงการแลกเปลี่ยน AIMS ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้