รับสมัครนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์    ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีผลคะแนนสอบ TOEIC / TOEFL / IELTS เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
ณ  University of the Ryukyus  ประเทศญี่ปุ่น 
รับสมัครภายในวันที่   5 ตุลาคม 2559

สนใจสามารถรับและยื่นใบสมัครที่  งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์  ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์